Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -2016               /              YOGA COURSES  2015 – 2016
Δευτέρα (Monday)             Level  A και Β            18.00-19.25 και 19.30-21.00
Tρίτη (Tuesday)                 Level B                             18.30-20.00 μ.μ.
Tετάρτη (Wednesday)        Level Α και Β           18.00-19.25 και 19.30-21.00
Πέμπτη (Thursday)             Level B                          18.30-20.00
Παρασκευή    (Friday)        Level A και Β             11.30 – 13.00
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα
    για όλα τα επίπεδα κατόπιν συνεννόησης. 
There is also possibility for private courses of all the levels, upon request.
Kυριακή πρωί στη Φύση (κατόπιν συνεννόησης).
Sunday morning in the Nature (upon request).
There is also possibility for  English  teaching.
 20151015_192439
Για το πρώτο μάθημα ελεύθερη συνεισφορά. For the first lesson free donation.
Υπάρχει δυνατότητα μηνιαίου πακέτου πληρωμής. There is possibility of monthly payment.
Μηνιαίο πακέτο 50 ευρώ (8 μαθήματα). Monthly price 50 euros (8 courses).
Οι ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζονται ανάλογα (για ανέργους, φοιτητές κλπ). Special cases can be adjusted (for unemployed, students etc.).
Advertisements